Studia przypadku: Woda

Znaczna część wód w UE nadal znajduje się poniżej dobrego stanu ekologicznego, gdzie istotnym czynnikiem jest spływ składników odżywczych z rolnictwa. Jest to szczególnie istotne, gdyż w niektórych krajach nadal występuje nieefektywne wykorzystanie oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Grupa studiów przypadków dotyczących wody identyfikuje i ocenia istniejące oraz potencjalne interwencje polityki rolno-środowiskowej na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, a także dokładnie bada motywacje behawioralne i bariery w koordynacji pomiędzy rolnikami w zakresie ochrony jakości wody oraz jej wykorzystania. Wykorzystujemy trzy studia przypadków w Europie (w Hiszpania, na Węgrzech oraz w Danii), aby uchwycić odmienne poglądy oraz tradycje stosowane w praktykach zarządzania opartego na wspólnej współpracy. Studium przypadku w Hiszpanii koncentruje się na analizie problemów, jakie napotyka rolnictwo ekologiczne w śródziemnomorskich systemach irygacyjnych, podczas gdy studium przypadku na Węgrzech koncentruje się na ocenie opcji politycznych dla zintegrowanego i wydajnego wykorzystania irygacji. Natomiast studium przypadku w Danii bada interwencje polityczne, które poprawiają jakość wody. Metodologicznie wykorzystujemy metody ilościowe oraz jakościowe, w tym dyskusje w grupach fokusowych, wywiady indywidualne, ocenę ex-post polityki, badania ankietowe, a także eksperymenty ekonomiczne. Grupa studiów przypadków dotyczących wody zapewnia ważny wkład polityczny w rozwiązanie problemu spływu składników odżywczych z rolnictwa i efektywnego wykorzystania wody.

Obserwuj nadchodzące Studia przypadku.